Windmolen(park) bouwen

U wilt een windmolen(park) van minder dan 5 megawatt op land aanleggen of uitbreiden. Dan moet u hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Als de gemeente het bestemmingsplan heeft aangepast om het project mogelijk te maken, verleent zij ook de nodige vergunningen. Hieronder valt ook de omgevingsvergunning bouwen. Deze vergunning heeft u altijd nodig voor een windmolen(park). De rijksoverheid heeft als doelstelling om versneld windmolenparken te realiseren. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een kleine windmolen bouwen, bijvoorbeeld op of naast uw huis? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning bouwen en soms ook een omgevingsvergunning milieu nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket online. Of de gemeente u de vergunningen verleent, hangt af van:

  • de plaats van de windmolen,
  • de gevolgen voor het milieu
  • of de vergunning in het bestemmingsplan past

Soms moet u ook andere vergunningen aanvragen zoals een watervergunning (bij het waterschap) of een natuurbeschermingsvergunning (bij de gemeente of de provincie). Dit hangt af van het formaat en de locatie van de windmolen.

Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan dient u hiervoor een verzoek in bij de Minister van Economische Zaken.

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn eenmaal verlengen met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Voorwaarden

Bij een grotere installatie voor windenergie zijn de voorwaarden onder andere:

  • De capaciteit van de installatie is kleiner dan 5 megawatt.
  • U vraagt de gemeente om een bestemmingsplan windenergie.

Bij een kleine windmolen zijn de voorwaarden onder andere:

  • De capaciteit van de windmolen ligt tussen de 0.1 en 10 kilowatt.
  • De wiekdiameter van de molen is niet meer dan 10 meter.

Bezwaar

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact

U meldt uw plannen voor een grotere installatie voor windenergie bij de gemeente. Weigert de gemeente aan het project mee te werken? Dan verzoekt u de provincie een inpassingsplan te maken voor het stuk grond.

Omgevingsvergunningen voor kleine windmolens vraagt u aan bij het Omgevingsloket online.

Meer informatie