Milieu, handhaving

Wanneer u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het moet gaan om bijvoorbeeld illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals:

  • bodem(vervuiling)
  • lucht(verontreiniging)
  • geluid (geluidsoverlast)

Nadat uw verzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, zal de gemeente een boete (dwangsom) uitdelen. Ook kan de gemeente de overtreder dwingen om de milieuregels na te leven. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan ook besluiten om de vergunning in te trekken.

Termijn

De gemeente moet binnen 4 weken beslissen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? U kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Doe uw verzoek om handhaving bij de gemeente.