Omgevingsvergunning voor asbestopslag aanvragen

Asbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag en wilt u asbest opslaan? Dan moet u daar melding van doen. Krijgt u toestemming? Dan heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Moet u meer dan 50 ton asbest opslaan? Vraag dan een gewone omgevingsvergunning aan.

Soms moet niet de gemeente, maar de provincie akkoord geven. Dat is als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

Termijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren bij de gemeente. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Dan is er opnieuw een inzagetermijn van 6 weken.

Voorwaarden

U kunt een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen, als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • Bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • U slaat asbest in een container op.
  • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
  • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
    • Voeg alle asbest samen in 1 container.
    • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
    • Bewaar deze gegevens 5 jaar.

Bezwaar

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact

Meld het bij Omgevingsloket online dat u asbest wilt opslaan. U kunt dan meteen de omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen. Ook een gewone omgevingsvergunning vraagt u aan bij Omgevingsloket online.