Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

Soms doen bedrijven werkzaamheden die het milieu beïnvloeden. Doet uw bedrijf zulk werk? Of gaat uw bedrijf dit doen? Dan moet u dat vooraf melden. Soms heeft u daarnaast een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De activiteiten van uw bedrijf mogen het milieu dan niet ernstig belasten.

Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

 • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken, het opslaan van kunststofafval en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
 • het houden van landbouwhuisdieren
 • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen, suikerwarenfabrieken en zuivelfabrieken)
 • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken, metaalwalserijen en textielveredelingsbedrijven)
 • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, windturbineparken en gesloten bodemenergiesystemen)

Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet zo heel erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

Als u een OBM aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden of planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
 • U vraagt bij de gemeente een OBM aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente ook de OBM af.

Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een gewone omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Meer hierover leest u bij 'Omgevingsvergunning voor het milieu'.

Bij Omgevingsloket online kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u alleen de melding doet bij de gemeente. Meer hierover leest u bij 'Milieumelding doen'.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Voorwaarden

Met een milieutoets bekijkt de gemeente of uw bedrijf een omgevingsvergunning beperkte milieutoets kan krijgen. De voorwaarden, waaraan de gemeente moet toetsen, zijn afhankelijk van het soort bedrijf. Afhankelijk van het soort bedrijf kan de OBM worden verleend, als:

 • geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld
 • ingeval van opslag van afvalstoffen, u deze doelmatig beheert
 • de Wet Bibob zich daartegen niet verzet
 • geluidsgrenswaarden niet worden overschreden
 • grenswaarden voor fijnstof (PM10) niet worden overschreden
 • luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden
 • geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat
 • geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico ontstaat
 • een gesloten bodemenergiesysteem geen storing kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contact

U overlegt eventueel met de gemeente. OBM vraagt u aan via het Omgevingsloket online. In het loket kunt u ook de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.