Afvalwater lozen, ontheffing

U mag geen afvalwater buiten het riool lozen. Wanneer uw bedrijf (nog) niet op het riool is aangesloten, moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Met de ontheffing mag u huishoudelijk afvalwater, koelwater of bedrijfsafvalwater lozen.

Soms is ook toestemming van het waterschap nodig. Een voorbeeld hiervan is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, bijvoorbeeld rivieren en meren, met een septic tank.

Is uw huis nog niet aangesloten op het hoofdriool? Dan wordt een tijdelijke oplossing gedoogd. Het is de bedoeling alle woningen zo snel mogelijk aan te sluiten op het hoofdriool.

Aanpak

U moet een verklaring afleggen over hoe u het afvalwater gaat verwerken.

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken op uw aanvraag.

Voorwaarden

De gemeente kan speciale voorwaarden stellen aan de ontheffing.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.